Servicios

Els centres de Formació de Persones Adultes es van constituir l' any 1985. Des de llavors una part molt significativa de la població dels nostres municipis han participat en activitats de Formació de Persones Adultes.

L'actual moment educatiu de la Formació de Persones Adultes ve marcat per dos punts: 

Alta demanda d'activitats i cursos relacionats amb aquesta proposta, no en va dintre de les actuals i futures directrius d'Europa es contempla la Formació Permanent com un dret de la persona, necessari en el seu desenvolupament social, cultural, professional… 
Recerca constant de constitució d'espais que permeten optimitzar els recursos dels diversos departaments d'Institucions o altres serveis que es relacionen amb la Formació Permanent: Educació, Treball, Serveis Socials…
La Formació de Persones Adultes és una opció que possibilita el coneixement d'elements bàsics del saber i la seua ampliació. Poden participar totes les persones que tinguen més de 18 anys i vulguen completar, i/o ampliar la seua formació.

OBJECTIUS

Afavorir els sectors socials més discriminats perquè qualsevol persona tinga una formació que ens pertany a tots i totes. 

Proporcionar a la persona els instruments necessaris que li permeten una participació activa en el seu entorn social. 

Conéixer la nostra realitat cultural en els seues més diverses manifestacions valorant les que han de ser importants senyals de la nostra identitat personal i col·lectiva. 

Despertar l'interés per ser persones actives dintre de les distintes propostes culturals.

Donar una oferta educativa que contribuïsca a actualitzar i a ampliar coneixements. 

Orientació per a aconseguir estudis i facilitar la incorporació al món laboral o desenvolupar la creativitat i l'actitud crítica…

La Formació de Persones Adultes possibilita la realització de cursos, preparació de proves d'accés i diverses activitats culturals. 

Desenvolupament d'actituds i valors que milloren la qualitat de la nostra convivència: tolerància, respecte a les diferents realitats socials i culturals, diàleg, solidaritat, anàlisi crítica, harmonia amb el medi ambient… 

QUÈ ES POT TROBAR

Ensenyament reglat: Impartit pel Centre Públic de Formació de Persones Adultes "Llibertat" Tlf 964 40 56 15   web pròpia: http://fpallibertat.blogspot.com.es/

Cursos dirigits a persones interessades a millorar les tècniques instrumentals bàsiques (lectura, escriptura, càlcul…), que permeten augmentar el nivell cultural. Alfabetització, Neolectors, Formació de base, Graduat en Secundària (ESO), Prova d'accés a Grau Superior, Prova d'accés a la Universitat, Cursos d'anglés, valencià i castellà per a estrangers

Ensenyament no reglat:

Es desenvolupen àrees i temes d'interés social que permeten la nostra actualització i conviden a la participació i compromís sociocomunitari.

Tallers diversos: idiomes per a estrangers, valencià, informàtica (Windows 98, Word 2000, Excel 2000, Access 2000, disseny de pàgines web, Internet), aeròbic, filosofia, cuina, fotografia, tall i confecció, entrenament de la memòria…Associació d'Alumn@s: Participació

Es realitzen activitats d'animació sociocultural: conferències, viatges culturals, concursos, trobades …