Servicios

El Consell Municipal de Formació de Persones Adultes (CMFPA) és un centre de formació i animació sòcio-cultural dirigit a les persones adultes i joves que desitgen ampliar i aprofundir els seus coneixements, posar-se al dia, accedir a noves titulacions, gaudir del temps lliure i  participar de projectes col·lectius d’associacionisme. Depén de l’Ajuntament de Vinaròs.

La tasca del Consell Municipal d’FPA es concreta en l’organització de cursos, tallers, seminaris, xerrades, grups de treball... i conjuntament amb l’Associació d’Alumnes organitza activitats de dinamització com viatges, festes culturals, i altres activitats.

El CMFPA es va originar gràcies a l’impuls del professorat del Centre d’FPA “Llibertat” (Conselleria d’Educació), que en els anys d’implantació a Vinaròs del estudis de Graduat Escolar per a adults (1985), van ser sensibles a les inquietuds  d’ampliació de coneixements i de participació de les persones adultes i van aconseguir la implicació de  l’Ajuntament. Arrel d’això l’any 1995 es va constituir el Patronat Municipal de Formació de Persones Adultes, que posteriorment va derivar en el Consell Municipal de Formació de Persones Adultes.

El Consell té les bases legals en la Llei de 20 de gener de 1995 de la Generalitat Valenciana de Formació de Persones Adultes, en els Estatuts del Consell Municipal d’FPA publicats al  BOPC  de 2/12/2004, i en la seua modificació al BOPC 24/7/2008.

Darrerament el Consell posa en marxa els següents programes formatius definits per la Llei de 1995:

c)  Cursos relacionats amb la llengua i la cultura valenciana: preparació dels exàmens de valencià nivells A1, A2, B2, C1 i C2

e.1) Castellà i valencià coma llengua estrangera, cursos de llengües estrangeres (anglés, francés, alemany), i cursos de competència digital (diferents nivells d'informàtica, i maneig de dispositius tàctils)

j) Cursos per al desenvolupament dels hàbits de salut, pràctica d’educació física, expressió artística i cultural, participació cívica.

Tot això baix els principis de l’Educació Permanent i l’Educació Integral.

L’any 2022/23 el Consell Municipal d’FPA va realitzar 89 cursos, amb un total de 3.355 hores i ha tingut 1586 participants.

 

El CMFPA comparteix l'edifici de l'antic col·legi Sant Sebastià amb el CENTRE PÚBLIC DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES "LLIBERTAT" de titularitat de la Generalitat Valenciana, amb qui està coordinat en l'oferta formativa. El Centre d'FPA "Llibertat" imparteix els següents cursos:

- Alfabetització, Neolectors i Formació de base: per a a persones interessades en millorar les tècniques instrumentals bàsiques (lectura, escriptura, càlcul…)

- GES (Graduat en Secundària)

- Preparació de la prova d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys

- Preparació de la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior

- Cursos de preparació dels exàmens de valencià, nivells A1, i C1

- Curs d'alfabetització per a persones estrangeres

- Curs d'anglés nivell A1, A2 i B1

El Centre d'FPA "Llibertat" té el seu propi sistema de matrícula. La secretaria  està ubicada a l'interior de l'antic col·legi Sant Sebastià. 

Les seues dades de contacte són:

- tel 964 40 56 15

- correu electrònic: 12004916@edu.gva.es   

- web: https://portal.edu.gva.es/12004916/

ñ